مراحل 9 گانه موفقیت

1. تلاش کنیم
2. دوباره تلاش کنیم
3. یکبار دیگه تلاش کنیم
4. یه مدل جدید تلاش کنیم
5. از یه نفر دیگر کمک بگیریم
6. چک کنیم کجا داریم اشتباه میکنیم
8. دوباره تلاش کنیم
9. و باز هم دوباره و دوباره تلاش کنیم

ارسال دیدگاه