متخصص داده های پزشکی فردی متخصص در زمینه های متنوع و چند بعدی است. 

در حالی که در گذشته و حتی امروز تخصص های پزشکی در رده های مختلف دسته بندی می شدند ولی امروز تخصص های دیگری نیز مطرح می شود. 

امروز بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ داده ها اهمیت پیدا کرده اند. داده ها و استخراج دانش از آنها نقش بسیار مهمی در توسعه علم بازی میکنند. این داده ها هستند که با تحلیل آنها، علم شکوفا می شود. متخصص داده های پزشکی فردی است که داده ها را به خوبی می شناسد .

ابزارهای متخلف مبتنی بر فناوری اطلاعات بهتر از هر زمان دیگری امکان کار با داده های بزرگ و مختلف را به ما داده است و ما بیشتر از هر زمانی می توانیم با دستکاری داده ها دانش تولید کنیم. این فرد در زمینه فناوری اطلاعات، ایجاد و مدیریت پایگاه داده های فیزیولوژیک متخصص است. 

برای به کارگیری این داده های لازم است تا این فرد تولیدکننده و یا به کارگیرنده نرم افزار های مرتبط با تجهیزات درمانی و تشخیصی باشد. 

این فرد در حالی که تخصص پزشکی را به خوبی می شناسد. یعنی در حالی که به خوبی می داند به دنبال چه داده هایی است و این داده ها را چگونه باید جمع آوری و شناسایی کند، می تواند این داده ها را تحلیل و دستکاری کند.

بر اساس باور قدیمی اصلی ترین شغل در بهداشت و درمان، پزشکی ست. ولی امروزه مشاغل بسیار جذاب تری هستند که لزوما فرد نباید پشت سد کنکور رشته پزشکی بماند. برای تدوین کارراهه شغلی از مشاوران شغلی کارآزموده کمک بگیرید.

تسهیلگر شغلی تا پایان مسیر شغلی در کنار شما خواهد بود.

ارسال دیدگاه