به مناسبت جشن شهریورگان

امروز جشن شهریورگان است.

شه ری وری در ادبیات شاهنامه مبحث بسیار مهمی است.

شهریوری به معنی مدیریت ملک وجود است.

همه افراد باید به نقطه شهریوری در مسیر رشد خودشان برسند و جشن های پارسی هم برای آگاه سازی از روزهایی بوده است که لازم است بیشتر و درست تر به آن مفهوم نگاه شود.

امروز به مفهوم شهریوری بیشتر فکر کنیم.

آیا ما مدیر خوبی برای ملک وجودمان هستیم.

نیازهای خودمان را می شناسیم و آیا به آنها به درستی پاسخ میدهیم.

نتیجه نگاه شهریوری به زندگی تبدیل می شود به این باور که هر یک از ما توانایی تغییر دادن آنچه را نمی خواهیم داریم

لباس قربانی را در بیاوریم و لباس دانایی و توانایی را بپوشیم

این باور را اگر در خودمان پرورش دهیم به نقطه مسئولیت پذیری بیشتر در زندگی میرسیم

نتیجه این نگاه در بلند مدت می شود حس خوب توانایی و دانایی

برای شهریوری از مشاور کمک بگیریم

باید آگاه باشیم که طی کردن این مرحله به تنهایی ممکن نیست

طی این مرحله بی همرهی خضر نکن

این توانایی به صورت نمادین در قالب پدر و جشن روز پدر هنوز هم در برخی از منابع به عنوان روز پدر در آیین زرتشیان آمده است

هر یک از ما لازم نیست خودمان تمام تجربه کنیم که یاد بگیریم بلکه باید از دانش و مهارت و توانایی متخصصان برای رشد کمک بگیریم

باید بدانیم که ما این توانایی را به واسطه دانایی بدست می آوریم برای بدست آوردن این دانایی از مشاوره کمک بگیریم

برای رشد حرفه ای از مشاوران شغلی کارآزموده کمک بگیرید.

ارسال دیدگاه