شماره های تماس

واحد ارتباط با کارفرما – بازاریابی و جذب مشتری – خانم خسروی 09308400472

واحد ارتباط با کارجو – جذب و استخدام – آقای رحیمی 09308684909

واحد مدیریت- خانم اژدری 09022262406

    ارسال پیام