برچسب: خودکارآمدی

  • خودکارآمدی

    خودکارآمدی مفهوم بسیار مهمی در دنیای امروز است و هر روزه بر اهمیت آن افزوده می شود. شاید قرن های گذشته تصمیم های فرد را بر اساس رده و طبقه اجتماعی، ژنتیک ، آموخته ها و توانایی یادگیری هر فرد میدانستند ولی با دیدن نمونه های زیادی از افرادی که خلاف این جهت حرکت کرده…